Aspekty budownictwa

Podział ze względu na kształt przekrycia

images (47)Ze względu na kształt przekrycia rozróżnia się:
·    przekrycia płaskie
·    przekrycia krzywiznowe
·    przekrycia przestrzenne

Wśród przekryć płaskich wyróżnia się dachy, stropodachy i tarasy. Przekrycia te mają charakter dachu o małym lub dużym spadku (dachy płaskie oraz dachy strome). Przekrycia krzywiznowe mogą mieć charakter sklepień tradycyjnych w postaci form historycznych ; łupin cienkościennych typu jedno- lub dwukrzywiznowego oraz przekryć wiszących jedno- i dwukrzywiznowych. Wśród przekryć przestrzennych wyróżnia się przekrycia pneumatyczne materacowe, powłokowe oraz dętkowo-powłokowe, jak również kratownice przestrzenne płaskie, jedno- i dwukrzywiznowe.

Dachem określa się przekrycie płaskie lub krzywiznowe zabezpieczające budynek przez warunkami atmosferycznymi, w którym pomiędzy stropem a najwyższą kondygnacją znajduje się przestrzeń przełazowa lub użytkowa. Dachy mogą przyjmować różne formy. Jego kształt często jest związany z regionem, w którym budynek stoi lub też jest charakterystyczny dla danego okresu historycznego, w którym powstał. Bezpośrednio forma dachu zależy od liczby i wzajemnego uformowania połaci.

Najpopularniejsze kształty dachów to:
·    jednopołaciowe
·    dwupołaciowe
·    czteropołaciowe
·    z półszczytem dolnym
·    z półszczytem górnym
·    namiotowe zwane również Brogowymi
·    mansardowe
·    wieżowe
·    kopulaste.

Wśród najważniejszych elementów składowych dachu należy wyróżnić:
·    kalenicę
·    połacie
·    kosz
·    naroża
·    okap
·    szczyt
·    półszczyt

Elementy te występują bądź nie występują w zależności od formy, jaką przyjmuje dach.

read more

Przekrycia budynków oraz konstrukcje dachów

pobrane (17)Określenie „przekrycie budynku” w terminologii budowlanej oznacza element zamykający budynek od góry. Zadaniem tego elementu jest bezpośrednie oddzielenie wnętrza konstrukcji od czynników atmosferycznych. Kiedyś do wykonywania konstrukcji dachowych wykorzystywano jedynie drewno. Dziś materiał ten jest często wypierane przez inne materiały konstrukcyjne, jak na przykład żelbet czy stal. Bardzo ważnym czynnikiem przekrycia budynku jest jego wytrzymałość.

Z jednej strony musi on dobrze zabezpieczać budowlę przed deszczem, śniegiem i innymi opadami atmosferycznymi, z drugiej zaś zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania. Oznacza to, iż jego konstrukcja musi mieć wystarczającą wytrzymałość, by przenieść ciężar własny wraz z ciężarem zalegającego na nim opadu atmosferycznego.

read more

Ściany

images (48)W budownictwie termin ściana oznacza każdą pionową przegrodę budynku, która spełnia funkcję osłonową, konstrukcyjną lub obie te funkcje jednocześnie.

Ściany podzielić można na:
·    Konstrukcyjne (wewnętrzne)
·    Osłonowe (zewnętrzne)
·    Konstrukcyjno-osłonowe (zewnętrzne)
·    Działowe (wewnętrzne)

Czasami w budynku występują ściany osłonowe wewnętrzne. Ich zadaniem nie jest jednak osłona budynku, lecz  oddzielenie dwóch przestrzeni o różnej temperaturze, poziomie hałasu czy wilgotności. Takie ściany są odmianą ścian działowych.

Ściany można też podzielić w zależności od położenia w stosunku do poziomu terenu. Z tego punktu ściany można podzielić na:
·    Podziemne
·    Nadziemne

W ścianach występują rozmaite elementy dodatkowe np. okna czy też element konstrukcyjny przekrywający otwór okienny zwany nadprożem.

Ściany są zwieńczane gzymsem. Można wyróżnić gzymsy:
·    Główne (wieńczące)
·    Międzypiętrowe (kordonowe).

read more

Właściwości fizyczne gruntu

images (49)Do właściwości fizycznych gruntu zalicza się:
·    Gęstość pozorną gruntu
·    Porowatość gruntu
·    Uziarnienie gruntu (uziarnienie określane jest według normy PN-74/B-02480 –Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia)
·    Stopień zagęszczenia gruntu
·    Stopień plastyczności gruntu
·    Wilgotność gruntu
·    Współczynnik filtracji

Do właściwości mechanicznych gruntu zalicza się:
·    Wytrzymałość gruntu na ściskanie
·    Wytrzymałość gruntu na ścinanie
·    Podatność gruntu

Podziału gruntów do celów budowlanych dokonuje się na podstawie normy PN-74/B-02480. Norma ta porządkuje grunty ze względu na ich pochodzenie, wytrzymałość, stopień spękania, uziarnienie, charakterystykę geologiczną, spoistość ,zagęszczenie, wilgotność, plastyczność i zawartość części organicznych.

Podstawowy podział gruntów rozróżnia je na podstawie pochodzenia. Do gruntów rodzimych należą:
·    Grunty skaliste (lite, mało spękane, średnio spękane, bardzo spękane)
·    Grunty mineralne (kamieniste, gruboziarniste, drobnoziarniste)
·    Grunty organiczne (próchnicze, namuły, torfy).

read more

Grunty budowlane

pobrane (18)Gruntem budowlanym nazywa się w literaturze przedmiotu zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej, która przejmuje na siebie wszystkie obciążenia związane z budynkiem. To na nim stawiane są fundamenty.  W nauce wyróżniany jest specjalny dział, zajmujący się jedynie badaniem gruntów. Ten dział nosi nazwę geotechnika. Wyróżnia się w nim dwie dyscypliny. Pierwsza odnosi się do badania właściwości mechanicznych gruntu – jest to tak zwana mechanika gruntów.

Druga zajmuje się badaniem ich właściwości fizycznych i chemicznych. Nosi ona nazwę gruntoznawstwo.  Znajomość fizycznych i mechanicznych właściwości gruntu jest niezbędna już na etapie projektu, ponieważ od tych właściwości zależy dobór rodzaju fundamentu. Nieznajomość tematu spowodować może, iż właściwości nośne gruntu będą niższe niż ciężar budynku i wówczas dochodzić będzie do tak zwanego nierównomiernego osiadania budynku, co w konsekwencji doprowadzić może nawet do całkowitego zniszczenia budowli. Badania gruntu powinny poprzedzać jakiekolwiek inne działania w kierunku zabudowy. Przeprowadza się je w celu ustalenia, czy dany teren nadaje się pod zabudowę oraz do jakiego stopnia można obciążyć grunt, aby nie spowodowało to niekorzystnych zmian.

read more

Zabezpieczenie domu

images (50)Jeśli budowany jest dom, który stać będzie w pobliżu bardzo ruchliwej ulicy lub autostrady, najważniejszą rzeczą będzie zabezpieczyć go przed hałasem tak, aby jego poziom był możliwie jak najniższy. By dobrze wykonać to zadanie, należy wiedzieć skąd bierze się hałas, jak się rozchodzi, w jaki sposób przedostaje się do wnętrza domu ( należy wziąć pod uwagę wszystkie jego możliwe sposoby przedostawania się do wnętrza, a więc ściany, okna i drzwi).

Wiedza ta pozwoli precyzyjnie wybrać sposób ochrony oraz jej grubość i umiejscowienie. Wiadomości z zakresu fizycznych właściwości materiałów, pozwolą zaś na wybranie tych produktów, które najlepiej spełnią się w określonej sytuacji. Znając poziom hałasu i kierunek z którego pochodzi oraz właściwości fizyczne wybranego materiału można wyliczyć, jak gruba warstwa izolacyjna jest potrzebna, by należycie ochroniła budynek przed hałasem tak, aby spełniał on obowiązujące w tym zakresie normy. Tak więc znajomość podstawowych praw i wiadomości z dziedziny fizyki budowli są nieodzowne do zrozumienia zasad projektowania elementów, stosowania materiałów i rozwiązań technicznych w budownictwie.

read more